Lampeland sentrum nord

Lampeland sentrum nord

Detaljregulering av sentrumsområde på Lampeland, med tilrettelegging for opptil 300 boenheter og forretning/kjøpesenter.

 

Intensjonen med planen er å bidra til videreutvikling og styrking av Lampeland som sentrum og tettsted.

 

Planen legger opp til boligbebyggelse med varierte boligtyper. I førsteetasjene legges det opp til utadrettet virksomhet som forretninger/kjøpesenter og andre servicefunksjoner, og mellom bebyggelsen legges det opp til gatetun og torg. Planen vil også sikre viktige forbindelser til omkringliggende friområder og aktivitetsområder.

Kategori

Arealplan - bolig - næring

Prosjektnavn

Lampeland sentrum nord

Årstall

Offentlig ettersyn 2024

Sted

Lampeland, Flesberg kommune

Oppdragsgiver

Lampeland sentrumsutvikling AS

Areal

32 daa