Områdeplan Gulset

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en fortetting og opprustning av Gulset lokalsenter til et moderne lokalsenter med god bokvalitet i form av moderne fasiliteter og leiligheter, tilrettelegging for servicefunksjoner som hører et lokalsenter til, samt gode uteoppholdsareal for beboere og besøkende på lokalsenteret.

Kategori

Arealplan

Prosjektnavn

Områdeplan Gulset

Årstall

2018

Areal

122 dekar

Sted

Gulset, Skien

Oppdragsgiver

Skien boligbyggelag