Nordmosvingen

Nordmosvingen

Detaljregulering i Steinberg i Drammen kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, som fortetting i eksisterende boligområde.

 

Planforslaget legger også til rette for gode uteoppholdsarealer, lekeplass og felles grøntområde for beboerne i Nordmosvingen. I tillegg sikrer planforslaget trafikksikre gangveier i området gjennom å legge til rette for en snarvei som kobler fellesområder til regulert fortau langs Steinbergveien.

 

Planen ligger til behandling og er ikke endelig vedtatt.

 

 

 

 

Kategori

Arealplan

Prosjektnavn

Nordmosvingen

Årstall

2020 - 2021

Sted

Steinberg, Drammen kommune

Oppdragsgiver

Eiker Eiendom AS

Areal

13,5 daa