Varsling – Gang- og sykkelvei langs Drammensveien

Varsling – Gang- og sykkelvei langs Drammensveien

I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Gang- og sykkelvei langs Drammensveien fra Kløversvingen til Lurdalsveien», gnr./bnr. 1076/8 m.fl. i Kongsberg kommune. SØR arkitekter AS varsler på vegne av forslagstiller Kongsbergporten 2 AS. Planen har fått PLANID 561R.

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Diseplass Næringsområde og Kongsberg sentrum ved å detaljregulere strekningen Kløversvingen-Lurdalsveien langs Drammensveien (fv. 286). Ny detaljreguleringsplan skal erstatte deler av gjeldende reguleringsplaner for å sikre opparbeidelse av infrastruktur i tråd med dagens krav, og legge til rette for nødvendig eiendomsovertagelse for å sikre areal til formålet. Det er inngått utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og kommunen (10.05.2023).

Planområdet avgrenses som vist på kart. Referat fra oppstartsmøte med kommunen og planinitiativ kan leses ved å klikke på lenkene nedenfor.  Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside. Se under “Høringer og kunngjøringer” på www.kongsberg.kommune.no 

 

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes SØR arkitekter AS, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.  Kopi sendes Kongsberg kommune på epost pbl@kongsberg.kommune.no eller til Postboks 115, 3602 Kongsberg.

 

Frist for innspill: onsdag 17. januar 2024.