Archive

Evjudalen fritidspark

Møblering og installasjoner i Evjudalen i Bø.   Fritidsparken er fritt tilgjengelig og har en universelt utformet turveg med møtepunkter, som kombinerer bevegelsesglede og lekende trening med varierte steder å sitte.   Vi har etablert multifunksjonelle sitte-, leke- og treningsobjekter med lokalt tilvirket heltre fra Tinnoset sag som bærende

0

Skulpturskogen Sofia

I bratt skogsterreng ved Vrangfoss sluser, har vi i samarbeid med kunstner Ferdinand Wyller og Tveito Maskin AS etablert skulpturskogen Sofia. Vi har laget visualiseringer av gangstier og plassering av skulpturer, og fulgt opp prosjektet gjennom byggefasen. I tillegg har vi lyssatt skulpturene.   Stiene er etablert

Kolumbarium – Notodden gravlund

Kolumbariet på Notodden gravlund er landets første urnevegg etter ny gravplassforskrift fra 1.1.2022. Vi har vært prosjekterende landskapsarkitekt og arkitekt - fra idé til ferdigstillelse.   Kolumbariet er etablert inn mot en skråning på nedre gravlund som en naturlig forlengelse av den nye, navnede minnelunden. Veggen er

Steinsenteret Bø

Våre landskapsarkitekter har utarbeidet planer for uteområdet til Steinsenteret i Bø, og inspirasjonsskisser for utstillingen innendørs.   Uteområdet består av gressflater med innslag av tre, busker og stauder. I tillegg er det brukt ulike dekker for å vise produktene til Steinsenteret i gangsonene, og det er etablert

Høydalsmo barnehage – uteområde

Vi har vært prosjekterende landskapsarkitekt og arkitekt for ny barnehage med tilhørende uteområder.   Uteområdene er vendt mot sør med utsikt over Oftevatn. Mange eksisterende trær er bevart, og steinsatt bekk danner et naturlig lavbrekk i uteområdet som håndterer overvann, samtidig som det gir rom for lek.   Uteområdet

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Prosjektet omfatter forslag til utvikling av Aktivitetsbyen i Fredrikstad, med gangavstand til Gamlebyen.   Dagens resepsjonsbygg med motell og restaurant foreslås utvidet med en innglassing av eksisterende utendørs terrasse, samt ny terrasse som knytter seg til parkområdet med diverse aktiviteter.   I tillegg ble det foreslått oppgradering av campingområdet

Uteområde Tinfos

Uteområdet til kontoret vårt på Tinfos ble ferdigstilt sommeren 2022. Tidligere var arealet, som nå er beplantet, en rampe for av- og pålessing til tidligere leietager (Posten). Dette arealet er nå fylt igjen og erstattet med gressplen og staudebed. Natursteinsmuren i forkant er forlenget og

Mulighetsstudie – gangakser Notodden

Prosjektet omfatter utarbeidelse av løsninger for å utbedre tre gangpassasjer mellom Storgata og Linna (tursti langs Tinnelva) på Notodden. Ønsket er å binde Linna, Telegata og Storgata bedre sammen, og gjøre ganglinjene mellom disse gatene mer tilgjengelige og attraktive.   Foreslått løsning legger vekt på å tydeliggjøre

Uterom – omsorgsboliger

Uteområde tilknyttet tolv boliger for mennesker med spesielle behov. Prosjektet har en høy miljøprofil, er et FutureBuilt-prosjekt og er en del av Bærum kommunes Klimastrategi 2030 med BREEAM-NOR nivå Excellent. Prosjektet skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger.   Utearealet stimulerer til variert sosialt samvær, med varierte

Skavanger skole – uteområde

Uteområdet er utformet med varierte aktivitets- og oppholdssoner. Det er lekeplasser tilpasset barn på alle trinn, med rolige soner og aktive soner, og med alt fra klatrestativ, sandkasse, trampoliner i bakken, bålplass i skogkanten og en stor kunstgressbane. Det er i tillegg etablert bygg med