Archive

Høydalsmo barnehage – uteområde

Vi har vært prosjekterende landskapsarkitekt og arkitekt for ny barnehage med tilhørende uteområder.   Uteområdene er vendt mot sør med utsikt over Oftevatn. Mange eksisterende trær er bevart, og steinsatt bekk danner et naturlig lavbrekk i uteområdet som håndterer overvann, samtidig som det gir rom for lek.   Uteområdet

0

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Prosjektet omfatter forslag til utvikling av Aktivitetsbyen i Fredrikstad, med gangavstand til Gamlebyen.   Dagens resepsjonsbygg med motell og restaurant foreslås utvidet med en innglassing av eksisterende utendørs terrasse, samt ny terrasse som knytter seg til parkområdet med diverse aktiviteter.   I tillegg ble det foreslått oppgradering av campingområdet

0

Uteområde Tinfos

Uteområdet til kontoret vårt på Tinfos ble ferdigstilt sommeren 2022. Tidligere var arealet, som nå er beplantet, en rampe for av- og pålessing til tidligere leietager (Posten). Dette arealet er nå fylt igjen og erstattet med gressplen og staudebed. Natursteinsmuren i forkant er forlenget og

0

Mulighetsstudie – gangakser Notodden

Prosjektet omfatter utarbeidelse av løsninger for å utbedre tre gangpassasjer mellom Storgata og Linna (tursti langs Tinnelva) på Notodden. Ønsket er å binde Linna, Telegata og Storgata bedre sammen, og gjøre ganglinjene mellom disse gatene mer tilgjengelige og attraktive.   Foreslått løsning legger vekt på å tydeliggjøre

0

Uterom – omsorgsboliger

Uteområde tilknyttet tolv boliger for mennesker med spesielle behov. Prosjektet har en høy miljøprofil, er et FutureBuilt-prosjekt og er en del av Bærum kommunes Klimastrategi 2030 med BREEAM-NOR nivå Excellent. Prosjektet skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger.   Utearealet stimulerer til variert sosialt samvær, med varierte

0

Skavanger skole – uteområde

Uteområdet er utformet med varierte aktivitets- og oppholdssoner. Det er lekeplasser tilpasset barn på alle trinn, med rolige soner og aktive soner, og med alt fra klatrestativ, sandkasse, trampoliner i bakken, bålplass i skogkanten og en stor kunstgressbane. Det er i tillegg etablert bygg med

0

Industriområde Hydroparken

Etablering av ny hovedadkomst til Hydroparken, parkeringsområde og park gjennom verdensarv og den fredede Hydroparken tidl. industriparken. Bevaring, ny interpretasjon og tilbakeføring til det opprinnelige har vært viktige stikkord i dialog med statsforvalteren. Ombygging i 3 trinn.

0

Notodden Gravlund

Notodden gravlund ville i løpet av de nærmeste 5-10 år ha underskudd på gravplasser. Oppgaven var å finne plass til flere gravplasser innenfor eksisterende areal. I tillegg skulle det utføres slik at gravlunden kan benyttes som rekreasjonsareal både for sørgende og alle som ønsker å

0

Mulighetsstudie for Nesbyen skole

Prosjektet hadde som formål å løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og skolens uteareal. Det var ønske om bruk av hjertesone som konsept og en skoleplass med ulike soner for sosialisering og variert fysisk aktivitet.   Hjertesone er et konsept initiert av Trygg Trafikk, der målet er å

0

Gvarv Skole

Ny barne- og ungdomsskole på Gvarv oppført i massivtre og betong. Skolen består av to etasjer hvor 1. etasje kun er elevrom, og 2. etasje består av elevrom og administrasjon. Det er et stort amfi midt i bygget som fungerer som skolens samlingspunkt.   Vi har vært

0