Archive

Roaldkvamhagen

Vi har bistått med detaljregulering av Gamleveg 31 i Bø i Telemark. Arbeidet har omfattet hele planprosessen fra oppstart til behandling hos kommunen, samt skisseprosjekt for å illustrere mulig bebyggelse.   Formålet med prosjektet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg i Bø

Bø Kunnskapspark

Detaljregulering og forprosjekt for nytt kontorbygg i tilknytning til Bø hotell. Nytt bygg kobles sammen med eksisterende bygg i plan 1, og hotellet får ny utvidet lobby, møte- og konferansesenter. Prosjektet skal bidra til utvikling av næringslivet og skape attraktive arbeidsplasser sentralt i Telemark.   Kompakt bygningskropp,

Nordmosvingen

Detaljregulering i Steinberg i Drammen kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, som fortetting i eksisterende boligområde.   Planforslaget legger også til rette for gode uteoppholdsarealer, lekeplass og felles grøntområde for beboerne i Nordmosvingen. I tillegg sikrer planforslaget

Detaljregulering for Maurtuva barnehage

Prosjektet omfatter utarbeidelse av plankart og situasjonsplan for ny trafikk- og parkeringsløsning ved Maurtuva barnehage i Bø i Midt-Telemark kommune.   Vesentlig for prosjektet er å oppnå en trafikksikker løsning for barna i barnehagen ved levering og henting. Det har også vært viktig å få en trafikksikker

Detaljregulering Nordbøåsen felt A

Prosjektet omfatter detaljregulering av et større område i Nordbøåsen i Midt-Telemark (tidligere Bø) kommune. Formålet er å tilrettelegge for 106 nye eneboligtomter og 6 områder for konsentrert bebyggelse, til sammen ca. 160 nye boenheter.   Det er lagt stor vekt på god terrengtilpasning og bevaring av viktige

Gregars veg 90 - sett fra nordvest

Detaljregulering Gregars veg 90

Prosjektet omfatter detaljregulering av Gregars veg 90 i Midt-Telemark (tidligere Bø) kommune, der formål er å tilrettelegge for konsentrert bebyggelse med etablering av boliger i rekke og tomannsbolig, og tilhørende anlegg.   Arbeidet inkluderer et skisseprosjekt med forslag til utomhusplan og bebyggelse, i tillegg til hele reguleringsprosessen.

Stadskleiv Boligområde

Prosjektet innebærer detaljregulering av nytt boligområde ved Stadskleiv i Bø, Midt-Telemark kommune. Planarbeidet har hatt som hensikt å tilrettelegge for utvikling av boliger med tilhørende anlegg i to felt, der antall boenheter er estimert til 40 i ulike typer og varierende størrelse. Adkomst til området