Archive

Nordmosvingen

Detaljregulering i Steinberg i Drammen kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, som fortetting i eksisterende boligområde.   Planforslaget legger også til rette for gode uteoppholdsarealer, lekeplass og felles grøntområde for beboerne i Nordmosvingen. I tillegg sikrer planforslaget

0

Industriområde Hydroparken

Etablering av ny hovedadkomst til Hydroparken, parkeringsområde og park gjennom verdensarv og den fredede Hydroparken tidl. industriparken. Bevaring, ny interpretasjon og tilbakeføring til det opprinnelige har vært viktige stikkord i dialog med statsforvalteren. Ombygging i 3 trinn.

0

Detaljregulering for Maurtuva barnehage

Prosjektet omfatter utarbeidelse av plankart og situasjonsplan for ny trafikk- og parkeringsløsning ved Maurtuva barnehage i Bø i Midt-Telemark kommune.   Vesentlig for prosjektet er å oppnå en trafikksikker løsning for barna i barnehagen ved levering og henting. Det har også vært viktig å få en trafikksikker

0

Detaljregulering Nordbøåsen felt A

Prosjektet omfatter detaljregulering av et større område i Nordbøåsen i Midt-Telemark (tidligere Bø) kommune. Formålet er å tilrettelegge for 106 nye eneboligtomter og 6 områder for konsentrert bebyggelse, til sammen ca 160 nye boenheter. Det er lagt stor vekt på god terrengtilpasning og bevaring av viktige høydedrag

0

Mulighetsstudie for Nesbyen skole

Prosjektet hadde som formål å løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og skolens uteareal. Det var ønske om bruk av hjertesone som konsept og en skoleplass med ulike soner for sosialisering og variert fysisk aktivitet.   Hjertesone er et konsept initiert av Trygg Trafikk, der målet er å

0

Detaljreguleringsplan Gamleveg 31

Vi har bistått med detaljregulering av Gamleveg 31 i Bø i Telemark. Arbeidet har omfattet hele planprosessen fra oppstart til behandling hos kommunen, samt skisseprosjekt for å illustrere mulig bebyggelse.   Formålet med prosjektet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg i Bø

0
Gregars veg 90 - sett fra nordvest

Detaljregulering Gregars veg 90

Prosjektet omfatter detaljregulering av Gregars veg 90 i Midt-Telemark (tidligere Bø) kommune, der formål er å tilrettelegge for konsentrert bebyggelse med etablering av boliger i rekke og tomannsbolig, og tilhørende anlegg.   Arbeidet inkluderer et skisseprosjekt med forslag til utomhusplan og bebyggelse, i tillegg til hele reguleringsprosessen.

0

Stadskleiv Boligområde

Prosjektet innebærer detaljregulering av nytt boligområde ved Stadskleiv i Bø, Midt-Telemark kommune. Planarbeidet har hatt som hensikt å tilrettelegge for utvikling av boliger med tilhørende anlegg i to felt, der antall boenheter er estimert til 40 i ulike typer og varierende størrelse. Adkomst til området

0